הסכם בין מגושרים ומגשר

הסכם בין מגושרים ומגשר. מגושרים מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר בהגינות ובתום לב. הסכם בין מגשרים למגושרים חותמים לפני תחילת הגישור

הסכם בין מגושרים, בעלי הדין ומגשר

 1. מגושרים, בעלי הדין להלן: "הצדדים" מתחייבים לשתף פעולה עם מגשר ולקיים את הליך הגישור בהגינות, בתום לב ולגלות את כל המידע הדרוש, בכדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.
 2. הצדדים מתחייבים לנהוג בכבוד האחד כלפי השני ולאפשר לכל אחד מהצדדים להציג את דבריו באופן רציף, ללא הפרעות והתפרצויות.
 3. המגשר מתחייב להתנהג בתום לב, הגינות וניטרליות כדי לסייע לצדדים לדין להגי ע ליישוב המחלוקת מתוך משא ומתן חופשי.
 4. המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין הצדדים.
 5. המגשר מצהיר כיהו א אינו תלוי במי מהצדדים ואינו בעל עניין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הגישור וכי לא היה בינו לבין מי מהצדדים קשר מקצועי או אישי קודם.
 6. הצדדים רשאים להיוועץ עם עורכי דין ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הגישור.
 7. הצדדים יחתמו על הסכם הגישור שהגיעו אליו, ומצהירים כי הם מבינים שדינו כדין חוזה. בית משפט רשאי לתת להסכם זה תוקף של פסק דין.
 8. המגשר רשאי להציע לצדדים פתרונות למחלוקת ולהביא בפניהם הצעות להסכם גישור.
 9. המגשר מתחייב שהו א לא ייתן בעתיד שירותים מקצועיים לאחד הצדדים בכל עניין הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא הסכמת כל הצדדים האחרים.
 10. הצדדים מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בכתב ובין בעל פה, או להציג מסמכים בכל העניין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.
 11. הצדדים מסכימים כי העובדה שלא הגיעו להסכם גישור או שאינם שבעי רצון מההסכם שנחתם, לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר, וכי בכפוף להסכם זה אין המגשר אחראי לתוצאות הגישור.
 12. הליך הגישור יתנהל לפי נהלים אלו:
  א. המגשר יקבע את המקום והמועד לכל ישיבה.
  ב. המגשר יקבע את סדרי ונוהלי הגישור, ככל שלא נקבעו עפ"י הדין.
  ג. המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרטים תוך כדי ישיבת הגישור, מסמכים ורשימות אלו ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון הצדדים.
  ד. המגשר יהיה רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה וזאת לאחר שיידע את הצדדים בדב ר. ההוצאה הכרוכה בכך וקיבל את אישורם לתשלום.
 13. הודעת המגשר על שכר טרחתו מחייבת את הצדדים לגישור. שכ"ט מגשר: 350 ש"ח + מע״מ

חתימות:

________
מגושר/ת

________
מגושר/ת

________
מגשר/ת

________
מגשר/ת

צרו קשר